Forskningsgruppen viden, uvished og tillid – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Sociologisk Institut > Forskning > Forskningsgrupper > Viden, uvished og tillid

Forskningsgruppen viden, uvished og tillid

Udvikling og anvendelse af viden og retfærdighedsformer spiller en central samfundsmæssig rolle. Vidensformer som ekspertviden og erfaringsbaseret viden samt forestillinger om det gode liv og det retfærdige samfund bidrager til skabelsen af identitet og social forandring. Anvendelse af viden og retfærdighedsformer kan føre til større sikkerhed, kontrol og bemestring af praksis; ny viden og nye forestillinger om retfærdighed kan imidlertid også øge usikkerheden og problematisere etableret praksis.

Forhold mellem viden, retfærdighed, usikkerhed/uvished og tillid er en gennemgående tematik i forskningsgruppens undersøgelser: Hvordan søger mennesker at forbedre praksis ved at bruge forskellige former for viden? Håndtering af usikkerhed og risiko foregår i netværk af eksperter, medier, beslutningstagere, interesseorganisationer, offentligheder og borgere, og forskningsgruppen analyserer, hvordan bestræbelserne opretholder tillid eller leder til nye udviklingsmuligheder. Herunder bestræbelser af visionær og normativ karakter: Hvordan er menneskers viden, kommunikation og interaktion orienteret mod at realisere bestemte værdier?

Deltagerne i forskningsgruppen er samlet teoretisk omkring dynamikker mellem viden, normativitet, uvished og tillid, som udfoldes empirisk i følgende temaer:

Et første tema vedrører 'offentlighed, politik, ekspertise'. Det omhandler problemstillinger som: Hvordan skabes risikoforståelser og efterfølgende håndteringsformer i nationale og internationale politik- eller vidensfora, og hvad er deres samfundsmæssige og politiske følger? Eller hvordan forandres videns- og legitimitetsformer mellem ekspertise og lægefolk, borgere og deres politiske repræsentanter i det globale samfund?

Et andet centralt tema omhandler 'organisation, arbejdsliv'. Her er der fokus på spørgsmål som: Hvorledes indvirker målemetoder som kvalitetsmåling, evaluering, evidensbasering på praksis i organisationer/institutioner og arbejdslivet mere bredt set? Og hvorledes indvirker professionelles viden og brugerforankret viden på aktørers optimeringsbestræbelser inden for den offentlige og private sektor såvel som fritidssektoren?

'Livsstil, sundhed, krop' udgør et tredje tema i gruppen arbejde. Her er der fokus på dilemmaer, risici og muligheder knyttet til kritiske situationer eller forsøg på optimering af livssituationen i forbindelse med fx karriere eller helbred. Ligesom spørgsmål vedrørende hvilke former for viden, teknologier, praksis og interventioner anvendes eller kan udvikles i forbindelse med forbedring af livsstil eller modvirkning af livsstilssygdomme?

Det fjerde tema 'videnskab, videnskabelige institutioner' omhandler hvordan sociologien kritisk kan belyse det teoretiske og metodiske grundlag for videnskabelige såvel som hverdagslige vidensproducerende aktiviteter? Samt hvilke historiske, sociale og kulturelle forhold indvirker på, hvordan videnskab udvikles og udøves indenfor videnskabelige institutioner (herunder universiteter)?

Forskningsgruppen anvender videnssociologiske og kultursociologiske perspektiver i udforskningen af vidensproducerende, vidensformidlende, normsættende eller normfortolkende institutioner som fx videnskab, teknologi og medier. Samt i undersøgelser af hvordan af hvordan aktører i arbejdsliv og hverdagsliv søger at optimere deres forskellige former for praksis, kroppe og identitet.

Forskningskoordinator: Inge Kryger Pedersen.

Medlemmer af Forskningsgruppen viden, uvished og tillid:
Heine Andersen
Charlotte Baarts
Margareta Bertilsson
Yvonne Due Billing
Anders Blok
Hanne Bess Boelsbjerg
Hans Henrik Bruun
Mikael Carleheden
Niels Viggo Hansen
Vibeke Holm Hansen
Jens Christian Hermansen
Bo Jacobsen
Tobias Bornakke Jørgensen
Kristoffer Kropp
Maria Duclos Lindstrøm
Inge Kryger Pedersen
Jacob Strandell
Lina Hauge Katan