Anette Gravgaard Christensen

Anette Gravgaard Christensen

Ph.d. stipendiat

Deltager i det kollektive forskningsprojekt ”Grønne fællesskaber i byen – civilt engagement og medborgerskab i bynatur og urban økologi” ledet af lektor Anders Blok, som udføres i samarbejde med Friluftsrådet.

Grønne fællesskaber i byen og samarbejdsbaseret planlægning af bynatur

Formålet for mit ph.d.-projektet er at analysere det civile engagement i, og samarbejds-baseret planlægning af, bynatur i Danmark. Det er projektets udgangspunkt at interessen for nye typer af mere dialog- og samarbejdsbaseret planlægning og vedligehold af bynatur inden for de senere år er vokset, i takt med at konkrete partnerskaber og projekter vokser frem mellem kommuner, private lodsejere, fonde, frivillige foreninger og borgere. På samme tid rejser et støt stigende antal kortvarige og flygtige græsrods- og frivilligheds-former på feltet et særligt spørgsmål om, hvordan mere vedvarende og organiseret civilt engagement kan fremmes.

I projektet undersøges det frivillige engagement, som foregår i civilsamfundsdrevne og kommunalt initierede bynatur-projekter i mindre, mellemstore og større danske byer i disse år. Formålet er at opnå dybere indsigt i de nye typer af partnerskaber, der vokser frem i disse år omkring en mere samarbejdsbaseret planlægning af bynatur. Samtidig søges det belyst hvilke muligheder og barrierer, som disse nye initiativer i praksis skaber, for at give engagerede borgere og civile foreninger en større stemme i udformningen og vedligeholdelsen af grønne byområder og opretholde langsigtet strategisk dialog og samarbejde på tværs af civile, private og kommunale interessenter. På det teoretiske niveau sigter projektet efter at integrere de empiriske casestudier om samarbejdsplanlægning af bynatur under den analytiske paraply af fransk pragmatisk sociologi, specielt Laurent Thévenot's 'sociology of engagements and commonality'.

Primære forskningsområder

Miljøsociologi, bysociologi, byplanlægning, fransk pragmatisme, grønne fællesskaber i byen

ID: 183889009