11. maj 2021

Virksomheder får bedre redskaber til at tiltrække udenlandsk arbejdskraft

Nyt projekt

Med 5,7 mio. i støtte fra Innovationsfonden vil et nyt forsknings- og samarbejdsprojekt hjælpe små- og mellemstore virksomheder med rekruttere og fastholde udenlandske medarbejdere. Sociologisk Institut står for forskningsdelen, som skal identificere barrierer og potentialer i virksomhederne.

Arrival in airport
Foto: Colourbox

Udenlandske medarbejdere kan give danske virksomheder ny viden, sætte gang i innovationen og åbne døre til eksportmarkeder. Alt sammen til gavn for dansk økonomi.

Men især små og mellemstore virksomheder støder ofte på både praktiske og kulturelle barrierer, når det handler om at rekruttere specialiseret udenlandsk arbejdskraft til landet. Og de er af samme grund langt mere tilbageholdende med at søge udenlands end de store virksomheder med langt flere ressourcer.

Det vil det treårige samarbejds- og forskningsprojekt ’Onboard Denmark’, der ledes af Sociologisk Institut ved Københavns Universitet, nu rette op på.

I samarbejde med Copenhagen Capacity, Dansk Industri, Business Region Aarhus, The Coaching Room and TalentED skal projektet udvikle en række værktøjer for de mindre virksomheder, som udgør langt den overvejende del af dansk erhvervsliv. 

Mange virksomheder er stadig ikke overbeviste om det forretningsmæssigt fornuftige i at ansætte udenlandske medarbejdere.

Claire Maxwell, professor

 ”Selv om der allerede er gjort en del for at promovere Danmark som et godt sted at arbejde, og virksomheder kan få hjælp til at navigere rundt i de bureaukratiske processer, så er mange virksomheder stadig ikke overbeviste om det forretningsmæssigt fornuftige i at ansætte udenlandske medarbejdere,” forklarer Claire Maxwell, projektleder og professor ved Sociologisk Institut.

”Nogle frygter også, at de ikke har ressourcer til at håndtere det tilknyttede bureaukrati. Derudover kommer bekymringen for, hvilken betydning udenlandske medarbejdere vil have på virksomhedens arbejdsgange, og hvordan man overhovedet får dem integreret.”

Ifølge Claire Maxwell, der står i spidsen for projektets forskningsdel, mangler vi dog stadig viden om, hvad der mere præcist afholder virksomheder fra at rekruttere udenlandsk arbejdskraft. Det skal projektet kaste lys over gennem kvalitative interview og anden dataindsamling.

”Vi vil undersøge dette spørgsmål i udvalgte virksomheder. Hvad fungerer, og hvilke små ting kan man sætte ind med for at overvinde de oplevede og reelle barrierer i Danmark? Indtil nu har der kun været udført meget lidt forskning i virksomhedernes egne erfaringer på dette område.”

Kulturelle barrierer er reelle

Selv om det treårige projekt kun lige er begyndt, forventer Claire Maxwell, at især oplevelsen af kulturelle og sociale barrierer har betydning mange steder.

For de fleste virksomheder er det nok angsten for, at selv en enkelt udefrakommende medarbejder vil undergrave virksomhedskulturen og arbejdsgangene. 

Claire Maxwell, professor

”For nogle virksomheder handler det måske kun om at finde tid og ressourcer til at komme igennem de bureaukratiske forhindringer. Men for de fleste er det nok snarere angsten for, at selv en enkelt udefrakommende medarbejder vil undergrave virksomhedskulturen og arbejdsgangene. Hvad vil det f.eks. betyde for vores virksomhedssprog? Skal vi nu alle til at tale engelsk?”

Som eksempel på en sådan usikkerhed nævner Claire Maxwell sit møde med en dansk, familieejet virksomhed, der ellers allerede opererer internationalt og har udenlandske ansatte.

”Men de havde stadig en følelse af, at det var en dansk familievirksomhed, og det ønskede de ikke at miste. Hvis virksomheden blev for internationaliseret og ændrede for meget på sine arbejdsgange, ville hele meningen gå tabt. Sådanne bekymringer er helt reelle, og det er nødvendigt at tage hånd om dem, hvis små og mellemstore virksomheder skal føle sig tilstrækkeligt rustet til at ansætte udenlandske specialister – og have et ønske om at gøre det,” siger Claire Maxwell.

Fra forskning til praksis

Projektets værktøjskasse skal hjælpe virksomhederne med at forstå, hvor og hvornår det giver god mening at rekruttere internationale medarbejdere, og hvordan de bedst muligt kan udvikle en inkluderende kultur på arbejdspladsen.

Desuden har projektet fokus på at fastholde udenlandske ansatte og færdiguddannede universitetsstuderende med udenlandsk baggrund og finde måder at fremme både deres egen og deres familiers fortsatte karriere i Danmark. For mange vil forlade landet igen, hvis de ikke føler nogen varig tilknytning, mangler sociale og professionelle netværk, mulighed for at gøre karriere, eller deres familier mistrives.

Med deres nære relationer og kendskab til virksomheder og erhvervsliv får projektets partnere og samarbejdspartnere en nøglerolle i den praktiske udfoldelse af projektet. Over de tre år vil de bl.a. bidrage til udviklingen af tilpassede forretningsmodeller, redskaber til rekruttering, en særlig ’Onboarding Package’, undervisning og et mentorforløb for 40 udvalgte firmaer.

I alt er det ambitionen, at 300 virksomheder kommer i berøring med projektet i dets løbetid. Og for Claire Maxwell er den praktisk orienterede og flerstrengede indsats en af projektets store kvaliteter – også set fra et forskningsperspektiv.

”Vi har en meget holistisk tilgang. Men for mig er det mest spændende, at vi som universitetsforskere i dette projekt er aktivt involverede i forskning og udvikling af praksis uden for universitetets mure.”

Emner