8. december 2020

Behov for mere fokus på coronaepidemiens kønsforskelle

Rapport

Med Danmark som case har Koordinationen for Kønsforskning udgivet et litteraturreview, der samler viden om og praksis fra corona-epidemiens første måneder.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Epidemier og globale sundhedskriser rammer ofte forskelligt på tværs af køn, og det er også tilfældet med den igangværende COVID-19-pandemi, konkluderer en ny rapport fra Koordinationen for Kønsforskning ved Københavns Universitet, ’Gender and the COVID-19 outbreak’.

Rapporten har form af et litteraturreview, der med Danmark som case samler viden om epidemien set fra et kønsperspektiv og peger på en række politiske og forskningsmæssige udfordringer. Reviewet bygger på en bred vifte af kilder, herunder COVID-19-relaterede rapporter og politiske anbefalinger fra internationale organisationer, danske myndigheders nøgletal og strategier samt journalistiske og videnskabelige artikler.

Selv om data er indhentet i april-maj 2020, dvs. under epidemiens første bølge, er der ifølge rapportens forfattere nogle klare tendenser og udfordringer. Blandt andet:

  • Dødeligheden og indlæggelsestallene er højere blandt visse grupper af mænd i både Danmark og andre lande.
  • Smitterisikoen er højere hos personer i social- og sundhedssektoren, der har direkte patient- og eller borgerkontakt, f.eks. sygeplejersker og plejepersonale. Da 85 pct. af disse ansatte er kvinder, opstår der en kønsskævhed i, hvor udsatte visse personalegrupper er.
  • Kvinder og mænds hverdagsliv kan blive berørt forskelligt af epidemien. Præcist hvordan epidemien har påvirket kønsforskelle i forhold til f.eks. børnepasning og hjemligt arbejde, kræver dog yderligere undersøgelser.
  • Vold mod kvinder har tendens til at øges under kriser, herunder epidemier. Det ser også ud til at være tilfældet under denne.

Ifølge lektor Hilda Rømer Christensen, der står bag udgivelsen sammen med stud.scient.soc. Stine Petersen, er den overordnede konklusion klar:

“I Danmark har myndighederne anbefalinger og indsatser primært rettet sig mod alle borgere under ét. Men vores review viser, at det er afgørende at være opmærksom på kønsforskelle og inddrage dem på linje med andre socio-økonomiske forhold. Det gælder både i den fremtidige forskning og myndighedernes forebyggende indsats mod COVID-19 og andre epidemier.”

Selv om den nye udgivelse har primært fokus på at opsamle eksisterende viden og udfordringer, refererer den også til en række konkrete anbefalinger fra internationale organisationer og netværk, herunder The European Institute for Gender Equality (EIGE) og Women Deliver.

På linje med rapporten efterlyser de begge større opmærksomhed på, hvordan coronakrisen rammer skævt på tværs af køn, og de strukturelle forhold, som er med til at forstærke ulighederne.

Læs den fulde rapport: Gender and the COVID-19 outbreak – A Literature Review of Coronavirus-related knowledge and practices. Denmark as a case study

Emner