12. maj 2015

Børnefattigdom og læring

Social eksklusion kan antage mange former og have rod i forskellige samfundsmæssige eksklusionsmekanismer, fx kulturelle normer og diskurser, der stigmatiserer etniske eller seksuelle minoriteter eller måden som arbejdsmarkedet og andre samfundsmæssige institutioner fungerer på (Larsen & Andersen, 2013). Dette kapitel handler om skærpet social ulighed i form af dårlig økonomi og relativ fattigdom og konsekvenserne heraf for børns læring og trivsel.
Den første del af kapitlet præsenterer kort det relative fattigdomsbegreb. Derefter præsenteres et review over nationale og internationale forskningsresultater om nogle af de komplekse sammenhænge, der eksisterer mellem fattigdom, uddannelse, trivsel og skolepræstationer.

I kapitlets anden del præsenteres empiriske resultater fra det danske forskningsprojekt
om, hvordan de laveste sociale ydelser påvirker levevilkår og afsavn i forhold til normaliteten, og hvordan dette påvirker trivslen i børnefamilierne. Desuden behandles, hvordan familierne og børn “coper” og handler i forhold til deres situation. Denne del af kapitlet bygger på kvantitative og kvalitative data fra et nyligt afsluttet dansk forskningsprojekt, der havde særligt fokus på konsekvenserne af de nedsatte sociale ydelser, der blev indført af VKO-regeringen fra 2002-2011, og konsekvenserne heraf i
form af afsavn, fattigdom og social eksklusion. Forskningsprojektet belyste disse forhold for 433 husstande, der levede af starthjælp eller nedsat kontanthjælp og sammenlignede med 208 husstande, der levede af almindelig kontanthjælp, 140 husstande der levede af dagpenge, og 454 husstande der havde en arbejdsindkomst. Afslutningsvis diskuteres de samfundsmæssige udfordringer og udfordringer for aktørerne i det pædagogiske felt i forhold til den relative fattigdom.

Maja Müller, Jørgen Elm Larsen & John Andersen: "Børnefattigdom og læring" i Rettigheder, Empowerment og Læring; Aalborg Universitetsforlag; 2015