11. december 2016

Call for papers til temanummer i Dansk Sociologi om "Digitale metoder"

Digitale metoders aktualitet og sociologiske relevans

Med digitalisering af flere og flere sociale praksisser har nye digitale dataformater skabt stor opmærksomhed inden for samfundsvidenskaberne. Løftet har længe været, at det sociale livs processuelle og relationelle form nu endelig kunne opfanges, spores og analyseres på nye - og mere tilfredsstillende - måder. Digitale metoder er (af ellers så forskellige folk som Mike Savage, Bruno Latour, Paul DiMaggio og Richard Rogers) blevet fremstillet som løsninger, der kunne gøre op med det gab, der var imellem teoretiske forståelser af det sociale - som noget, der udfolder sig i interaktioner mellem aktører og deres omstændigheder - og den kvantitative sociologis antagelse om en generel lineær forståelse af den sociale virkelighed (i Andrew Abbotts termer). Digital data har med andre ord medført en mulighed for at re-konfigurere det sociologiske metodelandskab.

Flere danske samfundsforskere eksperimenterer med digitale metoder og deres analytiske potentialer. Dette særnummer har til formål at præsentere nogle af de mest interessante eksempler på brugen af digitale metoder inden for dansk sociologisk forskning. Temanummeret ønsker at have et metodisk fokus, hvor der igennem beskrivelse af konkrete analyser også peges i retning af de bredere analytiske muligheder for of med digitale tilgange. Vi håber dermed, at dette temanummer kan være med til at fremme den videre faglige diskussion og metodeudvikling.

Temaets indhold og afgrænsning

Temanummeret vil fokusere på digitale metoders bidrag til især, omend ikke udelukkende, fire forskellige sociologiske forskningsområder: videns- og teknologisociologiens undersøgelse af videnskabelige og politiske kontroverser; kultursociologiens undersøgelse af meningsmønstre og diskurser ved brug af tekstanalyse; den sociale netværks-litteraturs fokus på social interaktion; og den historiske sociologis fokus på interaktionen imellem historiske processer og begivenheder. Vi efterspørger artikler, der forholder sig metodisk beskrivende og reflekterende til ét eller flere af disse fire punkter (eller beslægtede diskussioner), samt tager deres udgangspunkt i eksisterende sociologisk litteratur på de respektive områder. Vi søger artikler, der forholder sig refleksivt til brugen af digitale data og som undersøger deres potentiale til at give ny eller anderledes viden om social adfærd og interaktion. En nærmere uddybning kan fås ved henvendelse til gæsteredaktørerne.

Gæsteredaktører

Lektor, Jakob Demant, Sociologisk Institut: jd@soc.ku.dk
Ph.d., Hjalmar Bang Carlsen, Sociologisk Institut: hc@soc.ku.dk

Tidsplan (cirka-angivelser)

1. januar 2017: Deadline for abstracts til papers. Interesserede bidragsydere bedes indsende abstracts i omfanget 1-2 sider á 2400 enheder til gæsteredaktørerne.
1. februar 2017: Udvælgelse af abstracts og tilbagemelding til forfatterne.
1. maj 2017: Deadline for drafts af hele papers, som skal følge retningslinjer for manuskripter til tidsskriftet Dansk Sociologi.
1. september 2017: Endelig deadline for færdige papers.
1. november 2017: Publikation af tidsskrift.