20. oktober 2014

Flow: Et fænomenologisk perspektiv

Flow refererer i psykologien til en særlig oplevelse af en flydende sammensmeltning mellem bevidsthed, selv og omverden. Denne oplevelse blev sat på begreb i 1970´erne, som i kølvandet på ungdomsoprøret var en periode med fokus på nye bevidsthedsformer, kreativitet, alternative livsformer og subkulturer. Flow blev her fremhævet som en berigende og optimal oplevelse og set som et opgør med den akademiske psykologis underbeskrivelse af livets og menneskers positive oplevelser og udviklingspotentialer. Dette opgør er sidenhed blevet udviklet og har skabt grundlag for den positive psykologi, som netop fokuserer på positive livsaspekter, positive følelser, lykke, livskvalitet og kreativitet.

Flowbegrebet refererer til en særlig oplevelse i form af en afgrænsning og en præcisering af bestemte aspekter i vores oplevelsesstrøm. Formålet med dette kapitel er at præsentere forskellige indfaldsvinkler til flow som fænomen. I det følgende præsenteres Csikszentmihalyis og hans forskergruppes forskning i flow og i betingelser for flow. Herefter følger en diskussion af flow som oplevelsesfænomen. Hertil inddrages resultater fra en fænomenologisk undersøgelse af flow og flowlignende oplevelser. Efterfølgende præsenteres forskellige teorirammer til fortolkning af flow og flowlignende oplevelser. Flow er en bestemt oplevelse, men flow er også en social konstruktion. Tilsvarende kan der i et historisk perspektiv spores forskydninger i kontekster for flow og i fortolkninger af flow. Disse forskydninger illustreres. Kapitlet afsluttes med en opfordring til yderligere udforskning af forskellige optimale oplevelser samt udforskning af strukturelle og kulturelle forudsætninger for disse oplevelser.

Charlotte Bloch: "Flow: Et fænomenologisk perspektiv" i Positiv Psykologi (red. Simon Nørby, Anders Myszak), Hans Reitzel, 2014