25. august 2016

Når steder får en stil - Unges forhandlinger af identitet, stil og tilhør

Danmark er et land præget af en høj grad af urbanisering og korte geografiske afstande. Men alligevel er der store forskelle på, hvordan de unge oplever deres muligheder og råderum og hvordan de navigerer i disse muligheder. I dette kapitel undersøger vi, hvordan unge i fire geografiske lokationer i Danmark identificerer sig med og distancerer sig fra forskellige ungdomskulturelle stiludtryk. Kapitlet tager afsæt i en teoretisk ramme, der fokuserer på smag, distinktion og stedstilhør, og som anvendes til at analysere et datamateriale baseret på fokusgruppeinterviews med unge, der enten går i gymnasiet, er i gang med en erhvervsuddannelse eller er uden for uddannelsessystemet. På denne baggrund undersøges det, hvordan sted og stil kobles sammen i den måde, hvorpå de unge tillægger mening til forskellige stiludtryk. Vi undersøger således ikke alene de unges måder at forholde sig til forskellige stil-udtryk som æstetik. Vi ser også på, hvordan stiludtryk er geografisk differentierede og dermed hænger sammen med de unges forståelse af det sted de bor, samt den modsatrettede proces, dvs. hvordan det sted, de bor og har et tilhørsforhold til, også er knyttet til bestemte stiludtryk.

Ravn, S. & Demant, J. (2016) Når steder får en stil. I: Unges liv. Tilhør og udfordringer. Red. Pedersen, M.U. & Ravn, S. Aarhus Universitetsforlag. Aarhus