Kim Sune Karrasch Jepsen

Kim Sune Karrasch Jepsen

Postdoc

Primære forskningsområder

Min forskning fokuserer på, hvordan en diagnosticeret funktionsnedsættelse eller psykisk sygdom har betydning for deltagelse og social inklusion i den nære referencegruppe og miljøet. Sikkerheden i den medicinske diagnose og avanceret behandling muliggør, at stadig flere enkeltpersoner genvinder et funktionelt helbred trods en varig funktionsnedsættelse eller psykisk sygdom. Men grupper (på tværs af alder, køn osv.) med en længerevarende / livslang diagnose er meget ofte marginaliserede eller ekskluderet fra formel samfundsdeltagelse end grupper uden. Det relaterer til mere udbredte psykosociale vanskeligheder, f.eks. i skolen, uddannelse og arbejde. Disse grupper lever med et diagnosticeret handikap og sociale barrierer.  

Grundspørgsmålet er, hvorfor og hvorvidt personer med samme diagnose oplever forskellige barrierer for deltagelse i den nære referencegruppe og miljøet som de identificerer sig med, interagerer og investerer sig i. Jeg anvender mikro-sociologi (social adfærd), socialpsykologi, og følelsessociologi til at undersøge, hvordan barrierer opstår gennem adfærd, interaktion og følelsesrelationer. 

Det er en sociologisk grundindsigt, at social inklusion er betinget af gensidig tilpasning i adfærd og interaktion på gruppens niveau. Inklusion i den nære grupper er nødvendig fordi dens relationer som regel giver social accept, agtelse, tryghed. Det er ressourcer som virker opbyggeligt på selv-værdet. Jeg undersøger om funktionsnedsættelsen eller psykisk sygdom begrænser tilpasning eller ej til gruppens adfærd, herunder også hvordan social inklusion understøttes. 

Handikappet er direkte relateret til den medicinske diagnose og behandling. Derfor inddrages de medicinske behandlingseffekter også for at undersøge gruppen. Min forskning er baseret på kvantitative og kvalitative metoder herunder videometoder.

Aktuel forskning

Min nuværende forskning er en del af et større forskningsprojekt ”Hvordan hører vi sammen?” (med Inge Kryger Pedersen som PI og finansieret af Velux Fonden). I samarbejde med Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd / VIVE undersøger vi bl.a. sociale årsager til, at børn, unge og voksne med høretab ofte og vedvarende møder barrierer for samfundsdeltagelse.

Mit sub-projekt undersøger, hvorfor unge med høretab oftere har psykosociale vanskeligheder. Jeg undersøger kliniske forskningsresultater og forklaringer, men har fokus på sociale mekanismer der understøtter eller bryder med adfærd og interaktion i de nære grupper (kammerater) i skolen. Mikro-sociologien peger på gruppen som nødvendig betingelse for inklusion, og det undersøger jeg på tre områder:

Problem 1: From Outsider til Insider: social status, psykosociale forhold og gruppens interaktionelle adfærd i skolens rum 

Problem 2: Mange med høretab er dygtige i topersoners samtale idet de lettere kan bruge opøvede færdigheder i at mundaflæse og registrere kropsudtryk. Herimod falder de ofte ud af gruppens kommunikationsformer (tempo, udveksling). Derfor undersøges betydningen af gruppens komposition (antal, placering, karakteristika) videobaseret.

Problem 3: Psykosociale vanskeligheder er hyppigere for unge med høretab en populationer uden høretab. Hvilke basale følelsesrelationer er på spil i kommunikation og adfærd. Kan særlige hensyn kommunikativ adfærd forhindre vanskelighederne i at opstå?   

ID: 132226420