Studienævn på Sociologisk Institut

Instituttets uddannelsesprogram består af bacheloruddannelsen i sociologi og kandidatuddannelsen i sociologi.

Studienævnet har jf. Universitetsloven til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning, herunder:

  • at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelse og undervisning og påse opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer,
  • at udarbejde forslag til studieordning og ændringer heri,
  • at godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen,
  • at godkende ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit, og om dispensation, og
  • at udtale sig inden for sit område i alle sager af betydning for uddannelse og undervisning og drøfte forhold om uddannelse og undervisning, som rektor forelægger.

Studienævnet holder normalt 9 møder i løbet af et studieår. Hertil kommer en række møder i forskellige udvalg under Studienævnet. Merit- og dispensationsudvalget er et fast udvalg under studienævnet

Studienævnet har en Forretningsorden (pdf) og en Delegationsskrivelse (pdf)

Studienævnets medlemmer

Fra 1. februar 2022: 

Suppleanter:

Studienævnssekretær: Tea Malthesen: tm@samf.ku.dk.